Ajuntament de Mollerussa

Tràmits

Sol·licitud de registre de dades de contacte al fitxer Seu electrònica

Sol·licitud de registre de dades de contacte al fitxer Seu electrònica

Formulari de rocollida de dades personals que autoritza a l'ajuntament a comunicar-se electrònicament amb el ciutadà
  • DD slash MM slash YYYY
    podeu marcar diferents opcions
  • carrer, número, pis i porta
    Condicions del servei: Les dades aportades en aquest registre poden ser objecte de tractament per als usos següents: - Identificació per accedir a les tramitacions electròniques. - Provisió de mecanismes de signatura electrònica. - Tramitació i comunicació electrònica de les sol·licituds i resolucions dels serveis de competència de l’Ajuntament de Mollerussa d’acord amb el Reglament de regulació i funcionament del registre electrònic. - Publicació de les notificacions dels actes administratius i altres comunicacions i de l’Ajuntament de Mollerussa. - Gestió de la resposta a les diferents consultes, queixes, suggeriments o opinions que es presenti a través del formulari de contacte. - Publicació al Tauler electrònic de les informacions d’interès general, les comunicacions i els actes dictats per l’Ajuntament de Mollerussa. Si heu designat un telèfon mòbil a efectes d’identificació, aquest serà utilitzat pels sistemes d’identificació, autenticació i signatura electrònica del Consorci AOC i, concretament, comporta la vostra acceptació expressa a l’ús del sistema idCAT Mòbil per a les tramitacions electròniques que realitzeu davant les administracions publiques catalanes. Aquest mateix número de telèfon no pot ser utilitzat per més d’una persona. L’ús del sistema idCAT Mòbil implica l’acceptació íntegra de les condicions legals d’ús del sistema IdCAT Móbil disponibles al web www.aoc.cat. i, en particular, que les dades declarades en aquest registre poden ser utilitzades per les administracions públiques catalanes per realitzar la identificació, autenticació i signatura en les seves relacions per mitjans electrònics; i que autoritzeu la consegüent cessió de dades de caràcter personal, que en el seu cas pugui comportar, les quals sempre seran les mínimes necessàries als efectes d’identificació, autenticació ¡ signatura. Qualsevol altre ús que es pugui preveure en el futur haurà de comptar amb la vostra autorització expressa. La seguretat dels sistemes d’identificació, autenticació i signatura electrònica basats en dispositius mòbils que ofereix el Consorci AOC (com l’idCAT Mòbil) es basa en el número de telèfon mòbil declarat en el moment de registrar les dades. Per aquest motiu els sistemes requereixen que cada número de telèfon estigui assignat a una única persona usuària en el fitxer de la “Seu electrònica de l’Ajuntament de Mollerussa”. Si, per qualsevol circumstància, deixeu d’estar en possessió d’aquest número de telèfon mòbil, teniu l’obligació de comunicar-ho, al més aviat possible, per qualsevol dels canals que en cada moment estiguin disponibles, perquè aquest número de telèfon mòbil deixi d’estar associat a la vostra identitat. Les dades declarades en aquest registre les podreu utilitzar per identificar-vos, unívocament, en el moment de relacionar-vos electrònicament amb les administracions usuàries. Per aquest motiu, us comprometeu a custodiar el dispositiu mòbil i a implementar-hi mesures de seguretat per accedir-hi com, per exemple, utilitzant un pin o sistemes basats en biometria. Així mateix, la utilització del sistema idCAT Mòbil implica que us comprometeu a custodiar i no difondre el codi d’un sol ús que rebreu durant els processos d’autenticació i signatura, i també a custodiar l’accés al compte de correu electrònic declarat. Us obligueu a fer un ús adequat i pertinent del sistema idCAT Mòbil així com a detectar qualsevol ús fraudulent de persones alienes, i observar un deure de diligència en relació amb els accessos permesos. Les modificacions substancials de les condicions d’ús que afectin al nivell! de seguretat i a les garanties del sistema idCAT Mòbil us seran comunicades als mitjans de contacte que heu declarat, així com per mitjà del mateix sistema idCAT Mòbil en el moment d’accedir-hi. La llista dels sistemes d’identificació, autenticació i signatura associats a aquest registre està publicada a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Mollerussa (https://seu.mollerussa.cat). Per la seva banda, tota la informació relacionada amb el sistema idCAT Mòbil i la llista de les entitats consumidores de cadascun d’aquests sistemes es troba publicada i actualitzada al web www.aoc.cat. Tractament de dades personals D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades carácter personal, aquestes dades seran incorporades al fitxer “Seu electrònica de l’Ajuntament de Mollerussa”, del qual és responsable l’Ajuntament de Mollerussa, la finalitat del qual és possibilitar la comunicació amb la ciutadania per qualsevol canal i facilitar la identificació i la signatura per canal electrònic de les persones que accedeixin a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Mollerussa. D’acord amb l’article 13.3 de la Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, les vostres dades poden ser objecte de cessió a altres administracions, per complir amb la mateixa finalitat sense el consentiment de les persones interessades. L’òrgan responsable del fitxer és l’Ajuntament de Mollerussa i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Pl. de l’Ajuntament, 2, 25230 Mollerussa.